A játék szervezője

A MEDIFLEUR nyereményjáték (a továbbiakban ’Játék’) szervezője a Sunfleur Kozmetikai Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3., cégjegyzékszám: 13-09-081980), a továbbiakban ’Szervező’.

A játék lebonyolítója

A Játék megbízott lebonyolítója a Green Edge Media Group Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) a továbbiakban ’Lebonyolító’.

A Játék időtartama

A nyereményjáték 2024. február 17. napján 17 óra 00 perctől 2024. december 31. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játékban részt vevő személyek

A játékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek vehetnek részt, a továbbiakban ’Játékos’. A Játékban kizárólag a Facebookon lehet részt venni.

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játék menete és a részvétel feltétele

A játék a www.facebook.com/medifleur.hu weboldal hírfolyamában megosztott nyereményjáték posztokon keresztül érhető el. A Játék keretében (a Játék időtartam alatt a megadott Facebook oldalon) minden hónap második szombatján 17:00-kor új nyeremény poszt válik elérhetővé, minden hónap harmadik szombatján pedig a sorsolás eredménye kerül kihirdetésre.

A Játékban való részvételhez értékelést kell hagyni a MEDIFLEUR webshop (www.medifleur.hu) bármelyik termékénél, amit már legalább egyszer kipróbált a Játékos, továbbá az értékelést a nyereményjáték poszt alatt kommentben is közzé kell tenni.

A sorsolás a weboldalon és a poszt alatt kommentben is értékelést hagyó Játékosok között történik. Egy Játékos egy adott héten mindössze egy (1 db) értékeléssel vehet részt a játékban. Az adott Játékos kizárólag saját nevében vehet részt a Játékban.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen játékszabályzatot és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a játékszabályzatban rögzített adatkezelési feltételekben foglaltaknak megfelelően. A Játékos hozzájárul, hogy nyertesség esetén az általa hagyott értékelést keresztnevével együtt közzé tegyék a Medifleur Facebook oldal hírfolyamában.

Nyertesség esetén a kapcsolatfelvételhez és a nyeremény átadásához szükséges adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • postázási cím

Nyeremények

A Játékban a Játék időtartama alatt a fenti feltételeknek megfelelően érvényesen résztvevő Játékosok között havonta egy darab (1 db) nyeremény kerül kisorsolásra a helyes megfejtőt között, az alábbi kozmetikai termékek egyikéből:

 • MEDIFLEUR bőrsérüléseket kezelő gél horzsolásra, égésre, sebre, rovarcsípésre
 • MEDIFLEUR krém hámsérült bőrre, rovarcsípésre, napégésre
 • MEDIFLEUR sarok- és lábápoló tápláló, puhító krém
 • MEDIFLEUR szőrtelenítés utáni szőrnövekedést lassító bőrnyugtató krémgél
 • MEDIFLEUR depigmentáló, ránctalanító kézkrém

Nyertesek kiválasztása

A nyertes sorsolása minden hónap harmadik péntekén 17 óra 00 perckor történik, az előző héten feladott kérdés helyes megfejtői közül, a Lebonyolító által, annak székhelyén.

A nyertes neve minden hónap harmadik szombatján 17 óra 00 perckor kerül kihirdetésre a fent megnevezett Facebook oldal hírfolyamában. A nyereményjátékban tartaléknyertes nem kerül kisorsolásra.

A nyertesek értesítése

A nyertes neve a fent megnevezett Facebook oldal hírfolyamában kerül kihirdetésre. A közzétételt követően a nyertesnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a fent megnevezett Facebook oldalon privát üzenetben, vagy az info@medifleur.hu e-mail címen keresztül.

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy visszajelzés hiányában, a megadott határidőn túli jelentkezés, vagy érvénytelen, hiányos, hibás postázási cím megadása esetén az adott havi nyeremény átadását sikertelennek minősítse.

A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható (a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak). A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Mivel a játékban csak a 4. pontban írt feltételeknek megfelelő, érvényes e-mail címmel rendelkező személyek (Facebook profilok) vehetnek részt, így a Facebook profilhoz tartozó e-mail címeken keresztül történő kapcsolatfelvételnél az e-mail cím szolgáltatóknál fellépő hibáért vagy kézbesíthetetlenségért a Szervező és a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A nyeremények átadása

A nyeremény átadása postai úton történik. A nyertes visszajelzését (és érvényes postázási adatainak megadását) követő 15 munkanapon belül a nyeremények postai feladásra kerülnek.

Záró rendelkezések

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható semmilyen módon sem kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő bármiféle kötelezettség alól. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének és Lebonyolítójának bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára kerülnek felhasználásra.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a MEDIFLEUR hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Kelt: 2024. február 16.
Sunfleur Kozmetikai Kft.

 


 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:

Cégnév: SUNFLEUR Kozmetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló u. 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-081980
Adószám: 10238299-2-13

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A MEDIFLEUR nyereményjáték során felmerülő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja, hogy nyertessége esetén nevét a nyereményjátékkal összefüggésben az Sunfleur Kozmetikai Kft. saját honlapján, valamint kommunikációs felületein megjelentetheti.

 Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A Játékos által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – jelen szabályzatban fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben:

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.

A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játékszabályzat 6. pontjában megjelölt nyeremények átadása előtt kérelmezi.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 • az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 • nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 • az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 • a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 • az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)          az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)          nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d)          magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a)          Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)          az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)          Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 • Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.
 • Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)          az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)          kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)          az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)          nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d)          nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Kelt: 2024 február 16.
Sunfleur Kozmetikai Kft.

Függelék

Adattovábbítások nyilvántartása